نام حسن سلیمانی مهر
تلفن 0242-4221688
تلفن همراه 09121424131
آدرس خدابنده روبروی دادگستری سابق
پست الکترونیکی Soleymanimehr@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات